Algemene voorwaarden

 
 Coachings en Trajecten.

 

 1. Vertrouwelijk. Alle informatie die tijdens de coaching sessies wordt gedeeld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De coach zal de privacy van de coachee respecteren en zal de verstrekte informatie niet delen met derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de coachee. De coach zal alle maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de informatie te waarborgen en zal deze informatie alleen gebruiken voor de doeleinden van de coaching sessies.
 2. Afspraken. De coach en coachee zullen voor aanvang van de coaching sessies duidelijke afspraken maken over het aantal sessies, de duur van de sessies, de locatie en het tijdstip van de sessies. Eventuele wijzigingen in de afspraken moeten tijdig en in onderling overleg worden besproken en vastgelegd. De coachee dient op tijd aanwezig te zijn op de afgesproken locatie. Indien de coachee te laat arriveert, kan de sessie worden ingekort.
 3. De tarieven voor coaching sessies en trajecten worden vooraf overeengekomen tussen de coach en de coachee en vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. De coachee dient de betaling voor de coaching sessies en trajecten zoals schriftelijke afspraak te voldoen.
 4. Stopzetten van traject. Uiteraard kan een coachee er voor kiezen het traject te stoppen. Echter is de coachee nog steeds het hele traject bedrag verschuldigd. Indien de coachee het traject voortijdig wil stopzetten, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan de coach. De coach zal het resterende bedrag voor de resterende sessies, die nog niet zijn afgenomen, in rekening brengen. De betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
 5. Annuleren, verzetten en no-shows

  Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor jouw afspraak niet door kan gaan. Daarom rekent de coach voor annuleringen binnen de 48 uur geen vergoedingskosten en kan je dus gratis annuleren. Je bijdrage wordt direct teruggestort. 

  Bij een latere annulering is er geen tijd meer om jouw plaats op te vullen waardoor de coach het risico loop een andere klant die het zo nodig heeft te moeten teleurstellen en tevens loop de coach dan zelf inkomsten mis. In dat geval ben is de coach genoodzaakt annuleringskosten aan te rekenen. 

  Vergoeding:

  • 48 uren voor de afspraak = geen kosten
  • 24 uren voor de afspraak = 50% van de consultatie of intake of consult prijs
  • minder dan 24 uren voor de afspraak = volledige intake of consult prijs
  • niet opdagen (no-show) = volledige intake of sessie prijs

   Annulering dient ten alle tijde telefonisch (tussen 09.00 en 17.00 uur) plaats te vinden.

   Mocht je geen gehoor krijgen spreek dan een berichtje in dan zal je z.s.m terug worden gebeld. 
   Indien de afspraak niet naar behoren kan uitgevoerd worden behoud de coach zich als opdrachtnemer het recht om afspraken te verzetten of te annuleren. 


Workshops en Cursussen. 

 

1. Toepasselijkheid. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een mail door cliënt cq deelnemer.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2  Uw inschrijving is pas een feit na betaling. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.4 Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen tot 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 75% van het deelname geld in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 7 dagen worden 100 procent in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop kan er helaas ook geen terugboeken gebeuren. 
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing 
4.1 De coach is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 De coach is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 De coach is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na inschrijfdatum te voldoen.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Coach Eleanor op en ze zal haar best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 De coach aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. .
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 De coach behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met 2coacheleanor@gmail.com